เครือข่ายการเรียนรู้

                      ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ง่ายและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสามารถเข้าไปเพื่อแบ่งปันความรู้และเสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ถูกปิดกั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ครูไทยรับมือกับโลกยุค 2.0 หรือโลกแห่งการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ Socail Media
                        ในฐานะที่ดิฉันเป็นหัวหน้าศูนย์ICT ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เพื่อนครูสามารถจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดเป็นรูปธรรม นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาพัฒนาให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดี
                         นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนตามจุดเน้นการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต 1 โดยมีจุดเน้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

                          จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5

                           จุดเน้นที่ 5 พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

                            จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

เยี่ยมชม ผลงานครูระดับปฐมวัย คลิกที่นี่

เยี่ยมชม ผลงานครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่

นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
หัวหน้าศูนย์ ICT โรงเรียนวัดพวงนิมิต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ความเห็นล่าสุด

jittap on WordPress คืออะไร
พิมพ์วิภา สีจันทร์ on ติดตามการผลิตสื่อการเรียนรู้บน…
%d bloggers like this: